Home Ouderenhuisvesting Terugblik: Vught in 2020 kritisch over wonen

Terugblik: Vught in 2020 kritisch over wonen

De inwoners van Vught zijn tamelijk veeleisend als het gaat over wonen en woningbouwplannen. De berichtgeving hierover op NOVO3 laat een beeld zien van veel kritiek op het huisvesting- en woningbouwbeleid van de gemeente Vught. Zozeer zelfs dat het thema ‘wonen en woningbouwplannen’ een hot item werd in de verkiezingstijd.

Politiek

verkiezingsdebat 14 november 2020

In het op 14 november jongstleden gehouden verkiezingsdebat debat op NOVO3 beweerde de oppositie dat de sociale woningbouw in Vught op de nullijn zit, terwijl er een groot tekort aan sociale woningen bestaat en dat in Vught sprake is van een groeiende wachtlijst van woningzoekenden. De Vughtse coalitiepartijen vonden in meerderheid daarentegen dat er voldoende sociale woningen zijn gebouwd en dat behalve goedkope woningen met name duurdere woningen nodig zijn, omdat er dan geld verdiend wordt en die verdiensten zijn juist nodig om de eigen voorzieningen in stand te kunnen houden. Kortom, de meningen waren (en zijn?) verdeeld.

In deze discussie mengde – zo vlak voor de verkiezingen en dus niet zo toevallig – een oud-wethouder, te weten Johan Smeulders – zich via een open brief waarin hij een globale analyse geeft van de politieke samenstelling van de opeenvolgende gemeenteraden en de colleges van B&W van 1970 tot 2020 in relatie tot het gevoerde woningbouwbeleid; zijn conclusie: “de partij Gemeentebelangen bestierde maar liefst 38 jaar de portefeuille ruimtelijke ordening met daaraan gekoppeld meestal ook woningbouw en vergunningen!”, “de ruimte voor de markt (lees: wat wil de initiatiefnemer) is groter bij de colleges waarin GB en zeker ook de VVD vertegenwoordigd waren/zijn” en “het bouwen van steeds weer en meer dure woningen, met name in Vught-noord, trekt steeds meer vermogende mensen naar ons dorp. Dit heeft gevolgen voor de sociale structuur, het culturele leven, de samenstelling van onze basisscholen etc.”.

Niet alleen de politiek, maar ook andere organisatie lieten in 2020 duidelijk van zich horen over de thema’s als wonen en ruimtelijke ordening.

Ouderen Samen

voorzitter Anneke van Wijmen van ‘Ouderen Samen’ en Koos van der Zouwe van de ‘Projectgroep Wonen’ in actualiteitenprogramma Blikveld

Ouderen Samen vraagt in 2020 regelmatig via de media-aandacht voor de huisvesting van senioren.
Op 16 december jongstleden stuurt het bestuur van Ouderen Samen een brief naar de huidige formateurs waarin Ouderen Samen een dringend beroep doet op de formerende politieke partijen om in het op te stellen Bestuursakkoord uitdrukkelijk aandacht te hebben voor ouderenhuisvesting door er een speerpunt van beleid van te maken.

Ook in het programma Blikveld van zaterdag 5 december 2020 deden voorzitter Anneke van Wijmen van ‘Ouderen Samen’ en Koos van der Zouwe van de ‘Projectgroep Wonen’ van Ouderen Samen een beroep op de Vughtse politiek om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de woonwensen van ouderen.

Vught Participeert

De vereniging ‘Vught Participeert’ maakt zich zorgen omdat het college van B&W van de gemeente Vught weinig doet aan de verbetering van de huisvesting voor jongeren en senioren. Daarover gaan de vragen die medio augustus 2020 aan het college van B&W zijn voorgelegd. Ook hier klinkt weer hetzelfde geluid van teleurgestelde burgers. Volgens Vught Participeert zou het normaal moeten zijn om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen; in een stadium dat er nog geen toezeggingen of afspraken zijn vastgelegd. Gevraagd wordt burgerparticipatie vast te leggen in beleid en concreet toe te passen in de uitvoering.
Volgens het college van B&W staat het onderwerp betaalbare huisvesting voor starters en ouderen hoog op de agenda en zal dit onverminderd zo blijven.

Woonstichting

Met een gezamenlijke druk op de knop werd op 13 januari 2020 het nieuwe logo van woonstichting Charlotte van Beuningen onthuld. Van links naar rechts: Charles van Beuningen, kleinzoon van Willem en Charlotte van Beuningen en voormalig voorzitter van de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting, Rob Hulsman, voorzitter van de Huurders Belangenvereniging, burgemeester Roderick van de Mortel en Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder.

Is het in de berichtgeving over wonen allemaal kommer en kwel. Natuurlijk niet. Er zijn ook positieve zaken te noemen zoals het bericht over het samengaan van de Vughtse Woonstichtingen, waarmee de nieuwe woonstichting Charlotte van Beuningen ontstaat.

De samenwerking tussen gemeente en woonstichting is in jaren niet zo goed geweest.
Dit resulteert op 10 december jongstleden in het ondertekenen van een document waarin prestatieafspraken tussen de Woonstichting Charlotte van Beuningen, haar Huurdersbelangen Vereniging en de gemeente Vught zijn vastgelegd. Kort samengevat: meer duidelijkheid over de woningbouwopgave, betere afstemming tussen woningvraag en -aanbod, intensieve samenwerking met Helvoirtse verhuurders en een onverminderde inzet voor leefbaarheid in de wijk en duurzaamheid.

Wel blijft een groot punt van aandacht boven de markt hangen. In de jaarrapportage van de woonstichting Charlotte van Beuningen staat vermeld dat het aantal woningzoekenden in Vught is gestegen tot bijna 5000 en dat het aantal actief woningzoekenden is gestegen van 650 naar 900.

Met een grote druk op de sociale woningmarkt is het niet vreemd dat de gemeente Vught door het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) berispt wordt omdat niet wordt voldaan aan de wettelijke taak vergunninghouders (statushouders) te huisvesten.

Bouwplannen

NOVO3 bracht veel nieuwsitems over ruimtelijke plannen.
De ambitieuze nieuwbouwplannen Van de Valk. Vught zou Vught niet zijn als er onmiddellijk publieke discussie ontstaat over de hoogte van de nieuwbouwplannen: “Dit is niet passend in het beeld voor Vught.” Verder viel een casino en waterrecreatie op het Heunwiel niet in goede aarde bij menig Vughtenaar. Fractievoorzitter van de VVD de heer Du Maine vond het bouwplan te groot voor Vught en vreesde dat realisering ervan Vught zou maken tot een ‘Dubai aan de Dommel’.

Ouderen Samen: “Ouderenhuisvesting krijgt in Vught geen kansen”

Over bouwplan De Braacken waren Natuur- en Milieugroep Vught, omwonenden en Ouderen Samen niet te spreken. Via het indienen van een zienswijze wordt een indringend beroep gedaan op de gemeenteraad van Vught om het voorliggende ontwerpbestemmingsplan aan te passen door het aantal woningen voor ouderenhuisvesting te verruimen en de aanduiding vrijstaand te schrappen. Dat zou de mogelijkheid scheppen om meer, kleinere en minder dure woningen te realiseren. Echter, in de commissievergadering van 11 september jongstleden wordt duidelijk dat de meerderheid van de raad instemt met het oorspronkelijke plan, namelijk 35 dure vrije-sector woningen.

De bouwplannen Lidwina/De Wieken staan al heel lang in de stijgers. Er zijn nog geen definitieve plannen. Probleem lijkt de kostprijs (plangebied moet opbrengsten genereren voor de herinrichting Moleneindplein).

“Bezwaren omgevingsvergunning Centrum Plan Oost ongegrond”

De onafhankelijke Vughtse bezwaarschriftencommissie heeft begin december geoordeeld dat het college de omgevingsvergunning voor het bouwplan Centrum Plan Oost mocht verlenen. Zij heeft alle bezwaren ongegrond bevonden. De uitspraak wordt gedaan terwijl de verkoop van woningen en appartementen (€ 5.000,- per m2) al in volle gang is. Vught is duur om te wonen.

2021

Op dit moment zijn formateurs bezig met het formeren van een nieuwe coalitie. De redactie van NOVO3 heeft vernomen dat de onderhandelingen tot op heden goed verlopen. Dat is interessant, want twee van de onderhandelende politieke partijen die altijd erg kritisch waren over het gevoerde woningbouwbeleid (D66 en CDA), zullen in een af te sluiten bestuursakkoord de door hen in het verleden geuite kritiek op het gevoerde huisvestings- en woningbouwbeleid moeten beantwoorden met een eigen beleidsvisie die duidelijk anders is, met meer ruimte voor sociale woningbouw en passende huisvesting voor senioren. De toekomst zal uitwijzen of zij hierin slagen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in