Home Verkeer & vervoer Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 2

Besluit verdiepte ligging N65 is een feit – 2

Zoals in de commissie Ruimte al werd aangegeven door diverse partijen dat het huidige plan geen 10 verdiende maar het meest haalbare plan voor Vught was werd tijdens de Raadsvergadering de gevoerde discussie in de commissie Ruimte nog eens uitgebreid overgedaan, gelardeerd met 11 moties en 7 amendementen.

11 moties en 7 amendementen

De heer Van der Vossen van PvdA/GL memoreerde nog aan de inspraakavond waar de geuite zorgen bij hem toch behoorlijk waren binnengekomen over de verkeersdruk Helvoirtseweg/Olmenlaan. Dat bewoners zich niet gehoord gevoeld hebben was voor zijn fractie een reden om een onderzoek aan te vragen, hier nog eens naar te kijken hoe dit gevoel tot stand was gekomen. Hij was van mening dat de grootste verbetering in het plan de ongelijkvloerse kruising Boslaan/Vijverboslaan werd. Hij stelde voor om de Olmenlaan nog eens te onderzoeken om te bezien of deze alsnog afgesloten zou kunnen worden.
Mevrouw Vos van het CDA haalde de in het coalitie-akkoord overeengekomen punten van de verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid nog eens aan. Maar zij vroeg zich nu hardop af wat het algemeen belang was van de N65. Was dat voor Rijkswaterstaat en wat was er dan voor de Vughtse inwoners. Haar gevoel over het gehele proces was ontevredenheid, ongeloof en verbazing. De verkeerslichten op de N65 werden verplaatst naar de Helvoirtseweg met een toename aan verkeer. Zij wees erop dat in onderzoeken de nut en noodzaak van de verharding van de Jagersboschlaan nergens aangetoond was. Zij vond het niet kunnen dat alle ingediende zienswijzen van tafel waren geveegd en vroeg zich af hoe serieus omgegaan werd met de Vughtse bewoners. Het plan rammelde aan alle kanten en zij was niet positief gestemd over het voorstel. Namens haar fractie werden ook amendementen en moties ingediend, onder andere over de brug nabij de Sparrendaalseweg en het herplanten van de bomen.
De heer Du Maine van de VVD betoogde dat het huidige voorgestelde plan het best haalbare was en dat de rode draad in de afgelopen 10 jaar de verdiepte ligging N65 en PHS was. Hij stelde dat zijn partij het volksbelang boven het partijbelang had gesteld. Zijn fractie wilde maatwerkoplossingen om het sluipverkeer te voorkomen en diende een motie in om zo spoedig mogelijk een onderzoek in te stellen naar de consequenties van het onderliggende wegennet in Vught .
Mevrouw Schellekens van D66 vroeg zich af of we dan niet te laat waren met zo’n onderzoek. Du Maine was van mening dat je niet alles tegelijk kunt uitvoeren. Hij vroeg de partijen met het voorgestelde plan in te stemmen zodat er een eind kwam aan jaren van onderhandelen en debatteren. In haar betoog haalde mevrouw Schellekens van D66 nog eens de geweldige inspraakavond aan met 34 sprekers, maar gaf tegelijk aan dat het plan N65 niet af was. Zij zouden een amendement indienen over onder andere de ecopassages, de te rooien bomen en het viaduct bij het Groene Woud.
De heer Van de Zee van GB gaf een overzicht van de historie over de verbetering van de N65. Zijn fractie vond dit een geweldig resultaat. Hij memoreerde nog eens aan de bijeenkomst in Cromvoirt, waar zorgen werden geuit over de huidige verkeersdruk en de toename bij de ombouw van de N65 en pleitte voor een onderzoek naar een gebiedsontsluitingsweg en diende daarvoor een motie in. Mevrouw Schellekens van D66 vroeg zich af wie dat onderzoek zou gaan betalen en of dat plan naar de stuurgroep moest.
Tenslotte gaf Mevrouw Van Wiggen van de SP aan dat het hele plan van de N65 in een prestigeproject voor het college eindigt. Zij was van mening dat het college het provinciebelang behartigde en vroeg zich af of het college ook opkwam voor het lokaal belang. Zij pleitte voor een totaalplan alvorens de Jagersboschlaan open te stellen en zou daarvoor met een motie komen. Tevens kwam zij met een motie om een extern bureau onderzoek te laten doen naar de gewijzigde plannen. Daarnaast kwam zij met een motie om een referendum in te stellen over de keuze van een VKA+.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in