Home Privacybeleid leden

Privacybeleid leden

Privacyverklaring vereniging Online Platform NOVO3 – 2019

Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Online Platform NOVO3. Deze privacyverklaring beschrijft de gegevensverwerking door NOVO3 en de verwerkingen ervan in de leden administratie van de vereniging Online Platform NOVO3.

NOVO3 respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Contactadres van de gegevensverwerker
Naam: Online Platform NOVO3 – Web-beheer: Marcel van den Heuvel
Postadres: Marktveldpassage 34, 5261 ED Vught
Studio: Marktveldpassage 34, 5261 ED Vught
E-mail beheer website: webbeheer@novo3.nl
E-mail secretariaat: novo3vhc@gmail.com
Website: www.novo3.nl

Persoonsgegevens
In het ledenadministratiesysteem staan diverse persoonsgegevens over onze leden.
In het financieel systeem zijn financiële gegevens over lidmaatschap gelden vastgelegd.
Op de website staan namen en contactgegevens van leden en vrijwilligers. Ook staan er foto’s waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
De persoonsgegevens worden vernietigd als het lidmaatschap van de vereniging NOVO3 wordt opgezegd of de vereniging NOVO3 wordt opgeheven dan wel haar activiteiten staakt.


Doeleinden voor opslag en gebruik van de persoonsgegevens en de rechtsgronden voor de gegevensverwerking
Dit betreft het gerechtvaardigde belang van NOVO3 bij:

  • de instandhouding van een doelmatige organisatie van de vereniging door het bijhouden van de ledenadministratie en de financiële administratie;
  • het onderhouden van contact met de leden
  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij de vereniging partij is;
  • de nakoming van een wettelijke verplichting van de overheid;
  • de toestemming die een persoon heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep van NOVO3) of zich op te geven als abonnee van de Nieuwsbrief.


Bewaartermijn
De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan. Uitzonderingen zijn gegevens die bewaard moeten worden op grond van een wettelijk voorschrift of in het algemeen belang worden bewaard in het archief van de vereniging.

Nieuwsbrief
Wij sturen (aspirant)leden en donateurs per e-mail de nieuwsbrief van de vereniging toe. Mocht er geen interesse meer zijn in de nieuwsbrief, dan bestaat een afmeldmogelijkheid.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Uitzondering op het voorgaande is het – op verzoek – verstrekken van bepaalde gegevens aan de overheid op grond van een wettelijke plicht of een verwerker die door de vereniging is belast met een opdracht (zoals bijvoorbeeld een administrateur).

Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateur(s) en de bestuursleden van de vereniging. Andere personen hebben geen toegang.
De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de bestuursleden van de vereniging. Andere personen hebben geen toegang.
Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie, bijvoorbeeld de verspreiding van de Nieuwsbrief of de uitvoering van een bestuursopdracht. Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.

Recht op inzage en correctie
Ieder lid heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het secretariaat van de verening. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld. Als u een correctie wil laten aanbrengen, dan kunt u deze doorgeven aan het secretariaat van de vereniging: novo3vhc@gmail.com

Verwijderen van gegevens
Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het secretariaat van de verening. De contactgegevens van het secretariaat vindt u bovenaan de privacyverklaring. De ledenadministrateur(s) of de leden van het bestuur behandelen uw verzoek.

Beveiliging
NOVO3 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webbeheerder via e-mailadres: webbeheer@novo3.nl

Klachtrecht
Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het bestuur van de vereniging. : novo3vhc@gmail.com
Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
Als het bestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht over het geschil met de vereniging richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens, t.a.v. de klachtencoördinator, postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Samenvattend
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met uw instemming. Gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangereikt. Met het beheer van deze gegevens gaan wij zorgvuldig mee om.

Web-beheer NOVO3 / secretariaat NOVO3
Vught/Helvoirt/Cromvoirt, 23 september 2019