Home Bestuur & politiek Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023

Uitvoeringsplan Jeugdhulp 2020-2023

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023. De doelstelling is dat ieder kind in de regio Noordoost-Brabant de kans krijgt om gezond en veilig op te groeien. Het beleidsplan geeft de koers in acht actielijnen weer en is er een globale beschrijving van verschillende activiteiten van de actielijnen.
De doelen uit de acht actielijnen uit het beleidsplan zijn vertaald in activiteiten, programma’s en projecten. Op deze wijze wordt er enerzijds voldoende richting gegeven en anderzijds voldoende ruimte gelaten aan alle samenwerkende partijen om de doelen te realiseren. De uitwerking en realisatie gebeurt samen met de verschillende betrokken partners. De komende jaren wordt de focus gelegd op transformatie. Er wordt gestreefd naar normaliseren, preventie en het eerder bieden van de juiste hulp en ondersteuning. Ook blijft er geïnvesteerd worden in voorliggende en algemene voorzieningen en goede aansluiting, afstemming en samenwerking met het onderwijs. Er wordt getracht jeugdhulp met verblijf zoveel mogelijk af te bouwen en te investeren in alternatieven zoals ambulante jeugdhulp en jeugdhulp binnen een gezinssituatie (pleegzorg en gezinsgericht).
De gemeenteraad heeft ook aandacht gevraagd voor lokale preventie- en voorlichtingsactiviteiten. De gemeente heeft de ambitie om preventieve inzet nog verder te optimaliseren. Er wordt in regionaal verband het preventief jeugdbeleid van alle gemeenten geïnventariseerd en de resultaten worden gedeeld. Mede op basis hiervan wordt er door de gemeente Vught bepaald of er aanpassing komt in bestaand aanbod jeugdpreventie en welke ondersteuning aan de ‘voorkant’ bijdraagt aan vermindering van beroep op jeugdhulp in de volle breedte.
Tijdens de behandeling van het beleidsplan in de raad van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad met een motie aandacht gevraagd voor duidelijke informatie over wachttijden en wachtlijsten.
Onderdeel van het uitvoeringsplan is het ontwikkelen van goede stuurinformatie op alle niveaus. Als het gaat om sturing en inzicht in de ontwikkeling van het aanbod van jeugdhulpaanbieders en kwaliteitsnormen (waaronder ook inzicht in wachttijden), gebeurt dat met name via de kwartaalrapportages van de regionale inkooporganisatie RIOZ.
Als het gaat om de stuurinformatie op het niveau van beleidseffecten worden prestatie-indicatoren geformuleerd. Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen met input van jeugdhulpaanbieders en andere kernpartners.
Het uitvoeringsplan omvat preventie, algemene voorzieningen, lichte opvoedondersteuning, toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp. De kosten hiervoor betreffen lokale en regionale kosten. Lokaal betreft het de kosten voor preventie, algemene voorzieningen, lichte opvoedondersteuning, de inrichting van de toegang en de kosten voor specialistische jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB). De Regionale Inkooporganisatie Zorg (RIOZ) koopt de gespecialiseerde jeugdhulp in. Dit op basis van de afspraken in de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost-Brabant 2020. Het RIOZ belast de kosten voor gespecialiseerde jeugdhulp door aan de deelnemende gemeenten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in