Home Bestuur & politiek Rozenoord activiteiten

Rozenoord activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft op 6 oktober 2020 besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor het project Rozenoord. Formeel heeft het college daarmee een besluit genomen over de vormvrije m.e.r. beoordeling van het project.

Doel m.e.r. rapportage: Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te geven is het instrument milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld.

Besluit college: Volgens de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag (het college, in dit geval) bepalen of voor het project een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de ‘Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Rozenoord’, heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport nodig is omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ter inzagelegging: Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tegelijkertijd met het bestemmingsplan Rozenoord ter inzage. U kunt de stukken inzien vanaf donderdag 15 oktober tot en met woensdag 25 november. Het besluit en de stukken zijn te verkrijgen bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Vervolgprocedure: Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende – los van het voor te bereiden besluit – rechtstreeks in zijn belang treft.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure waarvoor het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenoord’ ligt tegelijkertijd ter inzage. Hebt u nog vragen? Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in