Home Bestuur & politiek Regionale bodemkwaliteitskaart

Regionale bodemkwaliteitskaart

De gemeenteraad heeft op 12 maart 2020 de regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019 vastgesteld.

De Nota bodembeheer biedt het kader om te komen tot een balans tussen enerzijds bodembescherming en anderzijds bodemgebruik. De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de bodemkwaliteit binnen de gemeente Vught (en de regio) en is een belangrijk instrument voor het verantwoord toepassen van vrijkomende grond. Voor de vaststelling van de Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht gevolgd. Het ontwerp heeft van 7 november 2019 tot en met 19 december 2019 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen externe reacties ontvangen. De Bodemkwaliteitskaart en nota Bodembeheer liggen vanaf 28 mei 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor van de gemeente Vught.
Op grond van artikel 50 en 51 van het Besluit Bodem Kwaliteit (Bbk) en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan gedurende deze termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld tegen de vaststelling van de Nota Bodembeheer. Het beroep moet u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep instellen kan alleen: als u eerder een zienswijze ingebracht heeft of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze in te
brengen. Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in