Home Bestuur & politiek Raad aan de slag met reacties inspraakavond van 7 mei over N65

Raad aan de slag met reacties inspraakavond van 7 mei over N65

Tijdens de inspraakavond van 7 mei over de plannen van de N65 waren 34 aanmeldingen die of een schriftelijke reactie hadden gegeven of die fysiek wilde spreken. Een aanmelding was via de video ingesproken. Onder de sprekers bevonden zich voorstanders van het bestemmingsplan, bezorgde burgers, aanwonenden van de N65, leden/vertegenwoordigers van werkgroep Jagersboschlaan, Veilig Verkeer Cromvoirt, fietsersbond afdeling Vught, Vught participeert, bewonersgroep Helvoirtseweg, Wandelnet Noord-Brabant, Platform Vught Structureel, Stichting Natuur en Milieugroep Vught, eigenaar restaurant In ‘t Groene Woud en een vertegenwoordiger van het Maurickcollege.

Diverse sprekers/schriftelijke reacties gaven kritiek op de beantwoording en verkeerde interpretatie van de ingediende zienswijze, pleitten alsnog voor de ondertunneling, de aanleg van een parallelle ontsluitingsweg en het omleiden van de N65 naar de A2 vanuit Helvoirt gezien langs Vught zuid. De bezorgdheid bij een aantal bewoners betrof de toename van verkeer in hun woonomgeving, de afname van de leefbaarheid en veiligheid, de toename van het stikstof tijdens de ombouw, de geplande openstelling van de Jagersboschlaan, de tekorten van de gemeentelijke financiën die de Vughtse burger zouden moeten gaan ophoesten en de verplaatsing van een tankstation wat klanten gaat kosten. Ook waren er sprekers die pleitten voor het intrekken van het plan omdat Vught armlastig wordt en onder curatele gesteld zal gaan worden. Tijdens de inspraakavond werden de aanwezige commissieleden in de gelegenheid gesteld de insprekers nader te bevragen en daar werd voornamelijk gebruik van gemaakt door het CDA, SP en D66. Enkele sprekers of schriftelijke reacties zijn hieronder samengevat.

Mevr. Posset namens het Maurick College pleitte voor een ondertunneling met een parallelweg langs de N65. Het college voelt zich niet serieus genomen als gesprekspartner. De leerlingen zullen geen gebruik gaan maken van de snelfietsroute vanwege uitstoot fijnstof en de herrie die aanwezig is. Daarnaast zijn zij bang dat de verkeersveiligheid in Vught afneemt vanwege de toename van lokaal verkeer.

De heer Sander Wieringa namens NatuurMilieuVught haalde de kaalslag aan die gaat plaatsvinden als er minstens 418 bomen in Vught gerooid worden en er maar 72 bomen terugkomen omdat die als ‘waardevol’ bestempeld worden. Daarnaast wilde hij waarborgen inbouwen voor een te bouwen ecoduct want in de regels van het plan is dit niet meegenomen.

De heer Ton Pijnenburg, eigenaar restaurant In ‘t Groene Woud memoreerde aan het Van de Valk concern wat een goede bereikbaarheid heeft en dit ook essentieel is voor het voortbestaan van zijn familiebedrijf. Hij is bij de huidige plannen bang voor een omzetdaling omdat zijn restaurant wordt afgesloten van de zuidelijke rijbaan Helvoirt en het restaurant gaat daarnaast alle fiets- en wandelroutes missen. Hij pleit voor een verplaatsing van het viaduct wat nu gepland is aan de Sparrendaalseweg naar zijn restaurant, waarvoor geen extra kosten gemaakt hoeven te worden zodat zijn restaurant bereikbaar blijft.

De heer Rene Schellekens vroeg zich als bezorgde Vughtenaar of het rapport van Arcadis was meegenomen in het huidige plan van de N65 en de PHS. Er werd in dit rapport een verwachte verkeerssituatie besproken, die in een structurele oplossing moet voorzien, maar hij heeft hierover in de herziening in 2016 van het Verkeers- en Vervoersplan 2014 en 2018 of een eventueel actuelere versie, niets teruggevonden. In zijn reactie gaf hij oplossingen en verbeteringen aan in de lokale verkeersstromen.

De heer H. van Sterkenburg gaf als lid van de werkgroep Jagersboschlaan aan dat uit een in 2016 uitgebracht rapport van het Maatschappelijk Kosten Baten Analyse-rapport is gebleken dat de kosten de baten ruimschoots overtreffen en hiermee benadrukt werd dat de aantasting van de leefbaarheid van Vught beduidend groter zou zijn dan de voordelen die met de reconstructie van de N65 werden behaald. Met de werkwijze van het huidige college om kost wat kost het plan door te drukken uit hij kritiek op de huidige bestuurscultuur.

De heer H. Benschop namens Wandelnet Noord-Brabant gaf in een schriftelijke reactie aan om het geplande ecoduct ook open te stellen voor de wandelaar. Vanuit ecologische optiek is er geen bezwaar het ecoduct ook voor wandelaars open te stellen. Dit is af te leiden uit het rapport ‘Kwaliteitsverbetering Landschap & Groenblauwe Mantel Reconstructie N65’, een bijlage bij het bestemmingsplan. Door het ecoduct open te stellen voor wandelaars ontstaan er wel betere mogelijkheden voor een wandel-ommetje vanuit Vught. Tevens ontstaat een aantrekkelijke wandelverbinding noord-zuid over het spoor en de N65 van Cromvoirt/IJzeren Man via de spoorovergang Cromvoirtesepad en ’t Groene Woud naar Sparrendaal en verder richting landgoederen Vught.

(Schriftelijke) reactie Veilig Verkeer Cromvoirt. Samenvattend is de zorg die VVC uit groot. Aangehaald wordt onder andere dat Cromvoirt van oudsher op een kruising van wegen ligt die door veel verkeer gebruikt worden als doorgaande weg ‐ en dus zonder bestemming in Cromvoirt zelf. Er komt veel zwaar verkeer en vrachtverkeer door het dorp, wat zorgt voor veel stress en schade (geluid, trillingen, onveiligheid, uitstoot). Het karakter van het dorp zal volledig verloren gaan met de verwachte explosieve groei in verkeersintensiteiten, zowel tijdens als na de verbouwing van de N65. Cromvoirt wordt volledig over het hoofd gezien in het rapport dat de verkeerseffecten van de N65 varianten beschrijft. De verwachting is dat het wegennet dat niet bedoeld is voor (de combinatie van) veel vrachtverkeer, sluipverkeer, zwaar landbouwverkeer én lokaal bestemmingsverkeer, nog verder belast zal worden. VVC maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid tijdens en na de verbouwing van de N65 en grote zorgen over de veiligheid in ons dorp.

De heer J. Hommes fietsersbond afdeling Vught. Hij pleit voor een behoud van de fietsverbinding aan de noordzijde tussen Vught en Helvoirt. Zij zijn blij met een snelfietsroute aan de zuidzijde maar geven ook gelijk aan dat aan de noordzijde ook bestemmingen liggen die per fiets goed bereikbaar moeten zijn. De bond pleit ervoor om zo min mogelijk aansluitingen te creëren waardoor Vught autoluwer wordt en fietsers een verhoogde verkeersveiligheid krijgen. Daarnaast ziet hij graag dat het ecoduct ook opengesteld wordt voor fietsers en voetgangers en pleit voor een parallelweg langs de N65 die ingericht zou kunnen worden als fietsstraat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in