Home Bestuur & politiek Politiek over Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant

Politiek over Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant

De commissievergadering van donderdag 28 mei, die digitaal werd gevoerd, behandelde het agendapunt waarin advies aan de partijen werd gevraagd over het concept-bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant, het investeringskrediet tijdelijke invulling Isabellaveld/De Hagen alsmede de jaarstukken Omgevingsdienst Brabant-Noord.
Voor het concept-bod RES waren 2 sprekers, de heer A v.d. Laan namens VET Vught en de heer G v.d. Schoot. De 3e spreker, de heer M. Freund nam het woord ook namens buurtgenoten over de tijdelijke groenstrook in project De Hagen. De commissie werd gevraagd in te stemmen met het RES concept bod voor 2030 bestaande uit: 5,5 Petajoule (= 1,5 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit 11 % besparing van elektriciteit en warmte 3 Petajoule hernieuwbaar op te wekken warmte. De lokale opgave RES voor 2030 van 0,14 PJ (= 0,04 TWh) aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit voor onze gemeente, als bijdrage aan het regionale concept-bod en de landelijke doelstellingen, zoals opgenomen in de Concept RES Noordoost-Brabant; de leidende principes voor regionale samenwerking in de RES Noordoost-Brabant en het afwegingskader als handvat voor het afwegen van lokale- en (sub)regionale gebiedskeuzes, gericht op de realisatie van de RES opgave.
In de RES wordt weergegeven welke bijdrage de regio gaat leveren aan de C02-doelstelling van de rijksoverheid. De RES draagt bij aan deze doelstelling door het realiseren van opwek van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte voor de gebouwde omgeving. Het beoogde effect van het aanbod is op regionaal niveau invulling te geven aan de in het Klimaatakkoord gemaakte afspraken over de RES, om zo bij te dragen aan het behalen van de landelijke C02 doelstellingen voor 2030 en 2050.
De 1e inspreker was de heer G.v.d.Schoot, die als onafhankelijk burger zich had verdiept in de voorstellen en gaf zijn visie op de problematiek. Hij gaf onder andere aan dat het belangrijk is om een coöperatieve aanpak te doen in de RES en gaf een bovengrens aan voor eigenaren van woningen bij het compenseren van kosten van verduurzamen van woningen.
Als 2e inspreker gaf de heer A. v.d. Laan, voorzitter van de VET Vught zijn visie. Hij gaf onder andere aan dat indien de doelstellingen gehaald zullen worden er voortvarend gewerkt dient te worden. Hij gaf aan dat de klimaatveranderingen een langzame pandemie is en daarom urgentie noodzakelijk is. Hij gaf aan dat een belangrijk kernpunt is van de RES dat 50% van alle projecten eigendom zijn van de lokale omgeving. Hij gaf ook aan dat het belangrijk is in het traject participatiekaders vast te stellen en vindt het belangrijk dat de regie door de gemeente wordt genomen.
De aanwezige commissieleden waren het in zijn algemeenheid eens dat de noodzaak aanwezig is vaart te zetten om de doelstellingen te halen en dat participatie in deze belangrijk is. Volgens de VVD waren met dit voorstel de piketpalen geslagen voor een verdere uitwerking van het project. De PvdA/GL vond in het stuk veel ambitie maar had moeite met het eventueel opwekken van biomassa. D66 en SP maakten zich zorgen over de burgerparticipatie gezien eerdere belangrijke onderwerpen die de schijn hadden van een goede participatie. D66 vroeg zich ook af of er al iets gebeurt in regionaal verband. Zij stelde ook voor stakeholders in Vught te benaderen en vroegen zich af of er al een energie bestemmingsplan was. Voor GB was het een hamerstuk, maar merkte wel op dat op dit moment veel ondernemers die hun gebouwen gaan voorzien van zonnepanelen tegen het probleem aanlopen dat verzekeringen moeilijk doen en dat dit een landelijk probleem is.
Vanuit diverse partijen werd voorgesteld een communicatiedeskundige aan te stellen. De SP zag in het stuk weinig aanhaakpunten voor burgerparticipatie en vond dat er veel inzet nodig is om burgers/bewoners te betrekken bij de inspraak zodat zij later niet weer teleurgesteld worden. De verantwoordelijk wethouder Van de Ven gaf aan dat door de Corona Crisis geplande voorlichtingsbijeenkomsten in maart en april waren opgeschort en dat een geplande enquête in juni ook geen doorgang kon vinden daardoor. Hij had ook in de bijeenkomst van januari aangegeven dat hij bijeenkomsten zou gaan organiseren. Het CDA wilde nog bewoners van de gemeente Haaren benaderen om mee te denken in hun toekomstige gemeente. De wethouder gaf aan daarover afspraken te hebben met zijn collega wethouder in Haaren en dat zij zelfstandig communiceren met hun eigen inwoners.
In de discussie werden ook nog opmerkingen geplaatst over de 50% lokale eigendom. Sommige partijen streefden naar 100%. De wethouder gaf aan dat deze regeling in het klimaatakkoord is opgenomen en minimaal 50% lokaal eigendom nagestreefd wordt. Eigendom gaat verder dan de mogelijkheid tot financiële participatie die we nu veelal tegenkomen. Met eigendom wordt zeggenschap aan financiële participatie gekoppeld. Hierdoor ben je als bewoner nauw betrokken bij het betreffende project. Dat betekent dat wanneer we streven naar 50% lokaal eigendom, we naast financiële participatie ook streven naar vroegtijdig zeggenschap. Door te streven naar lokaal eigendom, wordt de omgeving al bij de start van het project betrokken om het mede vorm te geven. Tenslotte gaf de wethouder aan dat biomassa niet perse zou worden toegepast. Er kan ook warmte met andere alternatieven opgewekt worden. Er was geen unanimiteit bij partijen om het als hamerstuk naar de raad te doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in