Home Bestuur & politiek Commissievergadering Ruimte: Burgerparticipatie wordt al herkenbaar

Commissievergadering Ruimte: Burgerparticipatie wordt al herkenbaar

Tijdens de commissievergadering Ruimte van 28 januari 2021 werd een brief van Vught Participeert – Een beter alternatief voor de reconstructie N65 een alternatieve oplossing voor de N65 – besproken. Inspreker Helmer, voorzitter van VP probeerde de commissie nog eens te overtuigen van de voorgestelde tunnelvariant. Volgens hem was het burgerinitiatief gefrustreerd met verkeerde cijfers. In het vervolgproces heeft hij geconstateerd dat  Rijkswaterstaat in het aanbestedingsplan de optie meegenomen heeft om de snelheid naar 100 km per uur te brengen terwijl deze in het huidige plan vastgesteld is op 80 km per uur. Door Guus van Woesik van Gemeentebelangen was dit punt geagendeerd en hij was van mening dat het huidige bestemmingsplan, wat goedgekeurd is, moet blijven staan. Hij had geen behoefte aan aanpassing van een tunnelvariant. GB wilde van de commissie weten of er informatie was achtergehouden zoals VP opperde. Geen der fracties had daar aanwijzingen voor. Wel werd geconstateerd in het proces dat informatie af en toe moeilijk te verkrijgen was. De Graaf van D66 was van mening dat de redenering van het burgerinitiatief goed te volgen was. Hij was van mening dat je op dit moment niet moet gaan praten over een variant omdat het bestemmingsplan is vastgesteld. Zijn idee was om de bezwaren bij de Raad van State af te wachten. Hij verzocht het college wel in contact te komen met het burgerinitiatief om van gedachten te wisselen. Voor wat betreft de 100 km was geen der fracties bekend met deze optie. Volgens de verantwoordelijk wethouder Du Maine was er geen sprake van dat de 80 km op Vughts grondgebied werd verruimd naar 100 km p/u.        

Contouren nieuw afvalbeleid
Inspreker bij dit onderwerp was de heer Michel Rijk van bureau creatieve zaken Groot&Rijk die met een Bagzy concept kwam. Dit hield in dat een papieren zak van 80 liter de vele dozen en plastic bakken zou gaan vervangen bij het ophalen van het papier en karton. Hij somde diverse voordelen op bij gebruik hiervan. De fracties waren blij met dit burgerinitiatief en hadden nog wat vragen over onder andere de zwaarte van de Bagzy en de eventuele ervaringen met deze zak in andere gemeenten. De contouren van het nieuwe afvalbeleid was voor mevrouw Beijens van het CDA aanleiding om voor te stellen het afvalbeleid naar 2025 te verplaatsen omdat het contract voor het ophalen van restafval in 2026 afloopt. Daarnaast was zij van mening dat de afvalstoffenheffing kostendekkend zou  moeten zijn. Zij opperde het idee om de kerstbomen op te laten halen door schoolkinderen die daarvoor dan een vergoeding zouden krijgen die voor de school bestemd wordt. Het ophalen van glas mocht voor het CDA vervallen omdat dit een besparing oplevert van 62.000 euro op jaarbasis. Mevrouw Yacoub van de SP vond het belangrijk dat de lasten niet verhoogd werden. Het stoppen met het ophalen van glas vond zij geen goed idee omdat het gevaar aanwezig is dat dit dan bij het restafval  wordt gedeponeerd. De heer Vromans van Gemeentebelangen pleitte voor een andere aanpak nu Vught is uitgebreid met Helvoirt. Ook zijn fractie was voor het vervallen van het ophalen van glas. Zijn fractie was ook tegen het idee om in de toekomst ondergrondse containers te plaatsen in verband met het aantrekken van ongedierte daardoor. De heer Meeuwissen van D66 pleitte voor een burgerpanel die meedenkt over de nieuwe contouren en pleitte voor een differentiatie van de openingstijden van de milieu straten in Haaren en Vught. De heer Van Dinther van de VVD pleitte voor een verbetering van verpakkingen bij de fabrikanten om minder afval te krijgen. Hij stelde onder meer voor om naar de verschillen te kijken die nu bestaan tussen Helvoirt en Vught. Mevrouw Dorna van de fractie PvdA/GL was blij dat de partijen reeds in een vroeg stadium betrokken worden bij het te ontwikkelen beleid. Zij gaf aan dat veel keuzes ook weer meer dilemma’s brengt. Zoals bijvoorbeeld het stoppen van glas inzamelen, dat dan weer het risico bestaat dat dit bij het restafval verdwijnt. Andere besparingsplannen die door de fracties werden aangebracht waren onder andere de frequentie van ophalen te verlengen.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 2020′
De heer Gubbels van  grondbedrijf Gubbels hield een pleidooi over de rechtsongelijkheid die hij voor zijn gevoel heeft gekregen bij de aanvraag voor het verharden van een toegangsweg voor zijn bedrijf. Deze werd geweigerd en inmiddels heeft hij een nieuwe uitweg gerealiseerd. Maar het stak hem dat diezelfde weg, waarvoor hij geen toestemming kreeg tot verharding, inmiddels wel wordt verhard ten faveure van de golfbaan. Aan de raad werd gevraagd in te stemmen met de afgifte van verklaringen van geen bedenkingen. Er zijn immers strijdig met het bestemmingsplan diverse bouwwerken gecreëerd zoals onder meer een grotere kelder en een toiletblok dat gedeeltelijk ondergronds is gebouwd. Volgens de fractie van Gemeentebelangen, bij monde van de heer Den Otter, wordt hiermee wel een precedentwerking geschapen. Volgens de heer Van Iersel van het CDA is dit de omgekeerde wereld. Eerst bouwen en dan de vergunning aanvragen. De VVD, bij monde van de heer Verlinde, was gematigder van toon. Hij gaf aan dat het niet de schoonheidsprijs verdiende maar hij was blij met een toename van werkgelegenheid in Cromvoirt.

Kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos, school voor (V)SO .
Mevrouw Peijnenburg (GB) had wat moeite met het investeringsbedrag voor Zuiderbos van € 14.027.186. Zij vergeleek het met de investeringskosten voor de Avonturier waar 400 leerlingen gehuisvest zijn en de helft goedkoper was als voor Zuiderbos waar 180 leerlingen gehuisvest zijn. Zij vroeg zich af of er nog subsidiemogelijkheden waren. In verband met het regionale karakter van de school was zij ook benieuwd of er vanuit de regio bijgedragen werd. Voor D66 gold maar een ding, zo zei de heer Vrensen: zo snel mogelijk de schop in de grond. Het is veel geld maar er wordt een toekomst bestendige school neergezet.
Mevrouw Dorna van PvdA/GL gaf eveneens aan dat niet te lang meer gewacht moest worden in verband met eventueel stijgende bouwkosten. De verantwoordelijk wethouder Van de Ven gaf aan dat het Rijk een toelage geeft in verband met het regionale karakter van de school. Daarnaast gaf hij aan dat het college gekozen heeft voor nieuwbouw achter de bestaande school zodat leerlingen maar 1x hoeven te verhuizen. Anders had er weer een investering gedaan moeten worden voor tijdelijke huisvesting en hadden de leerlingen 2x moeten verhuizen. En het verschil in de kosten tussen de Avonturier en Zuiderbos was ook gelegen in de aankoop van grond om het parkeerprobleem op te lossen.

Vaststelling bestemmingsplan Rozenoord
Op de locatie worden ten minste 35 huurwoningen met parkeervoorzieningen gerealiseerd en hiertoe worden 2 van de 4 gebouwen gesloopt. De overige 2 gebouwen, Sint Elisabethstraat 1a en 1b, blijven behouden en worden getransformeerd naar de functie wonen. De heer De Lange van PvdA/GL vond dit een mooi plan en voorziet in de woningbehoefte conform de woonvisie. Hij vroeg zich af of in bestemmingsplannen niet tegelijkertijd een afvalparagraaf meegenomen kan worden. De heer Smith van de SP was blij met de burgerparticipatie bij dit project en zag graag dat de komende 5 jaar huizen van het middeldure segment gebouwd gaan worden. De heer Van Woesik van Gemeentebelangen verbaasde zich over de publicatie in het Brabants Dagblad dat er een afsluiting kwam van de tuin terwijl die in het plan halfopen zou zijn. Hij vroeg zich verder af of de huizen ‘middelduur’ blijven omdat deze verkocht worden aan een belegger. De verantwoordelijk wethouder Mevrouw Vos gaf aan dat er een contract voor 10 jaar is afgesloten met de belegger dat de huizen in het middeldure segment blijven. Over het afsluiten van de tuin gaf zij aan dat er is geluisterd naar de zienswijze van bewoners. Het veiligheidsaspect hierin heeft een rol gespeeld in dit besluit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in