Home Bestuur & politiek Bestemmingplan en besluit hogere waarde Wet geluidshinder N65 Vught vastgesteld’

Bestemmingplan en besluit hogere waarde Wet geluidshinder N65 Vught vastgesteld’


De gemeenteraad van Vught heeft op 14 mei 2020 het bestemmingsplan “N65 Vught’ gewijzigd vastgesteld. Daarbij hebben B&W op 10 maart 2020 het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Het gebied van het bestemmingsplan betreft het traject van de N65 en begint ten oosten van de aansluiting Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan bij hectometer 4.18 en loopt tot aan de grens met de gemeente Haaren. Het bestemmingsplan dient om het project reconstructie N65 mogelijk te maken. Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan ‘Reconstructie N65’. Vervolgens heeft het college op 3 juni 2019 besloten in te stemmen met de Nota ‘Inspraak en Vooroverleg’ en het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘N65 Vught’ heeft van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 125 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen ‘N65 Vught’. Het vastgestelde bestemmingsplan is op een aantal punten anders dan het ontwerpbestemmingsplan.
De verschillen – die ook vermeld staan in een ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’ die bij het bestemmingsplan hoort – betreffen een tekstuele aanpassing van de toelichting en een aanpassing in de regels van de hoogte van de lichtmasten, overeenkomstig de bestaande situatie. De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij een woning mag zijn door het verkeer op een weg of spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid toestaan. B&W nemen daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarden’. Dit staat in artikel 110a van de Wet geluidhinder. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan leidt voor 5 woningen tot meer geluid op de gevel. B&W willen dit toestaan. U kunt van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 het vastgestelde bestemmingsplan met bijlagen en het besluit hogere waarden bekijken: Via internet (www.vught.nl en ww.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPN65-VG01en bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught tijdens de openingsuren.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen. Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde? Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit doen van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020. U kunt alleen beroep instellen als u: belang hebt bij het bestemmingsplan of het besluit hogere waarde én een zienswijze hebt ingediend op het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarden. Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u alleen beroep instellen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn doorgevoerd of u moet kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren.
Voor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldt nog het volgende: Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent voor het indienen van beroep: dat u al uw redenen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan (de beroepsgronden) op moet nemen in het beroepschrift; dat u deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunt aanvullen; dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen gronden indient. U stuurt uw beroepschrift aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. De Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. De Voorzieningenrechter doet alleen een voorlopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig is.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer over het indienen van een beroepschrift en hoeveel dit kost. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde treden in werking op 2 juli 2020, maar het treedt nog niet in werking als iemand binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de Voorzieningenrechter. Hebt u nog vragen? Belt u dan met Maarten Raes van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073 65 80 728.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in