Home Algemeen M.E.R.-beoordelingsbesluit De Braacken van Mariënhof

M.E.R.-beoordelingsbesluit De Braacken van Mariënhof

B & W van Vught maken overeenkomstig artikel 7.19 vierde lid van de Wet milieubeheer bekend dat ter voorbereiding van het bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Besloten is geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor dit bestemmingsplan. Het plan gaat over het terrein van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken en maakt de bouw van 33 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert Heymlaan in het oosten. Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het bevoegd gezag bepalen of de ontwikkeling, zoals mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan, nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied. Daarom zijn de effecten die kunnen optreden in beeld gebracht in een zogenaamde aanmeldnotitie. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof kunnen worden uitgesloten.
U kunt het m.e.r. beoordelingsbesluit bekijken vanaf 23 juli 2020
• in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught
• Via internet: www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen. nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865. vghBPBraacken-VG01.
Tegen het m.e.r-beoordelingsbesluit is alleen bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit (het vast te stellen bestemmingsplan De Braacken van Mariënhof), rechtstreeks in zijn belang treft. Het gaat hier namelijk om een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Verder staat er tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit geen direct bezwaar en beroep open. Degene die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan het schriftelijke bezwaar, binnen de termijn van terinzagelegging, zenden aan burgemeester en wethouders van Vught, postbus 10100, 5260 GA te Vught onder vermelding van ‘bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit De Braacken van Mariënhof’. Digitaal ingediend bezwaar, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in